Home » Профил на купувача

Профил на купувача от 15.09.2015 г.

 

*За всяка обществена поръчка от Профила на купувача статусите са както следва:

ОТВОРЕНА - не е изтекъл крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата;

СПРЯНА - изпратена е информация по чл.5, ал.1, т.14 от ППЗОП за подадена жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, придружена с искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата";

ПРЕКРАТЕНА - взето е решение за прекратяване на процедурата по ЗОП/преустановено е възлагането на обществена поръчка;

ЗАТВОРЕНА - изтекъл е крайният срок за подаване на оферти/заявление за участие в процедурата;

ВЪЗЛОЖЕНА - сключен е договор за обществена поръчка

ОТМЕНЕНА - ... Чети нататък »

Category: Профил на купувача | Views: 790 | Added by: alex_og | Date: 15.09.2015 | Comments (0)

Информация за извършено плащане - “Бит и техника” ООД (изтегли)
Информация за извършено плащане - “Просвета - София” АД (изтегли)

Category: Профил на купувача | Views: 629 | Added by: alex_og | Date: 17.08.2015 | Comments (0)

Договор изд. "Просвета" изтегли
Договор изд. "Бит и техника" изтегли
Предлагана цена "Просвета" изтегли
Предлагана цена "Бит и техника" изтегли

 

Category: Профил на купувача | Views: 767 | Added by: alex_og | Date: 04.06.2015 | Comments (0)

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І до VІІ клас на І ОУ „Христо Ботев” – град Търговище за учебната 2015/2016 г.

Решение за откриване на процедура от 03.04.2015 г.  Изтегли
Профил в АОП
Становище на Агенцията по обществени поръчки по обществена поръчка, вписана
в РОП под номер 02472-2015-0001 /08.04.2015 г./
Изтегли

... Чети нататък »

Category: Профил на купувача | Views: 721 | Added by: alex_og | Date: 03.04.2015 | Comments (0)

            Малко преди дългоочакваните коледни празници в едно от елитните училища в област Търговище – Първо основно училище „Христо Ботев”, материалната база беше обновена с нова компютърна техника. След като през предходните две години бяха цялостно ремонтирани, оборудвани и обзаведени три компютърни кабинета, сега продължават дейностите по НП „ИКТ в училище”. Финансовите средства по самата  Програма и съфинансирането от страна на I ОУ са на стойност 40 000 лв., с които са закупени 25 лаптопа, 20 мултимедийни проектора и 8 настолни компютъра. Проекторите ще бъдат монтирани в класнити стаи и ще позволяват реализацията на електронни уроци – един интерактивен начин за представяне на сложната урочна информация в по-общодостъпна и интересна форма. ... Чети нататък »

Category: Профил на купувача | Views: 917 | Added by: alex_og | Date: 09.12.2014 | Comments (0)

11.11. 2014 г. - Договор за общестена поръчка - отвори, предлагана цена - отвори, техническо предложение - отвори, фактура за доставени проектори, фактура за доставени лаптопи.

05.11.2014 г. ПРОТОКОЛ за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците в обществена поръчка чрез Публична покана с предмет: „Доставка чрез покупка на преносими компютри и  мултимедийни проектори за нуждите на І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии ... Чети нататък »

Category: Профил на купувача | Views: 799 | Added by: alex_og | Date: 05.11.2014 | Comments (0)

9034739 -  Публична покана, публикувана на 16 октомври 2014 г.  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 „Доставка чрез покупка на преносими компютри и  мултимедийни проектори за нуждите на І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище””

 Валидност на поканата от 16.10.2014 г. до 27.10.2014 г.

Краен срок за получаване на оферти: 28.10.2014 г. до 16:00 ч. 

Публична покана

Приложение

Образци на до ... Чети нататък »

Category: Профил на купувача | Views: 897 | Added by: alex_og | Date: 16.10.2014 | Comments (0)

И Н Ф О Р М А Ц И Я по чл.22 б, ал.2, т.15 от Закона за обществените поръчки относно датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА НА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІІ КЛАС НА І ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГРАД ТЪРГОВИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 Г.” - ИЗТЕГЛИ

 

Category: Профил на купувача | Views: 722 | Added by: alex_og | Date: 30.08.2014 | Comments (0)