През последните години усилията на педагогическата колегия са насочени към равен достъп и качество в образователния процес чрез създаване на устойчив модел на сътрудничество между трите общности: ученици, учители и родители.
    През учебната 2003/2004 година колегията работи по международен образователен проект по програма Сократ „Това съм аз и мястото, където живея” с координатор Златка Андонова.
    През учебната 2004/2005 година училището изведе опит по образователен проект: „Учители, ученици и родители – партньори за качествено образование” с подкрепата на Институт „Отворено общество” град София с координатор Нели Анастасова.
    Педагогическата колегия от начален етап е активен модератор в научно-практическите семинари, свързани с идеята за модернизацията на образованието, образователната среда и управление качеството на образованието, провеждани от РИО и МОН. В педагогическата колегия работят 63 учители. 52 са с образователно-квалификационна степен магистър; 7 – бакалавър; 4 - специалист. Учители с II професионално-квалификационна степен (ПКС) – 30, с III ПКС – 3, с IV ПКС – 1, с V ПКС – 3. През 2006/2007 година колегията повиши професионалната си квалификация по информационни технологии, социални умения, безопасност на движението, обучение на ученици със специфични образователни потребности.
   През 2007/2008 година училището отбеляза 50 години от създаването на фанфарния оркестър и реализира проект от Националната програма „Училището – територия на учениците”, модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”. Успехите и постиженията на педагогическата колегия от Първо основно училище „Христо Ботев” – Търговище са емблемата на образованието в нашия град. Фанфарният оркестър, училищният вестник „Всезнайко”, лауреатите от фестивали на детската песен, прегледи, изложби, балетни конкурси, спортни състезания са показателни за равнището на извънкласната и извънучилищната дейност. Традиционни са ежегодните отличия за постижения в олимпиадите по български език и литература, руски език, математика, химия, биология, география, физика, които показват равнището на образователната среда в училището. Всяка година учениците от VII-те класове се представят с отлични резултати на националните приемни изпити и продължават образованието си в елитни гимназии в страната: Първа английска гимназия-Варна, Американски колеж в София, Природоматематическа гимназия в София, ПГИИ – Правец, Английска гимназия – град Русе, Хуманитарна гимназия град – Велико Търново.
   Високият рейтинг на училището формира нагласи то да бъде едно от най-предпочитаните училища в нашия град. Всяка година 120 деца прекрачват неговия праг и с гордост произнасят „Аз съм ученик в първи клас”. В Първо основно училище „Христо Ботев” – Търговище се създава благоприятна образователна и възпитателна среда за личностно развитие на всяко дете, на всеки ученик. В условия на диалогичност и взаимодействие между двете общности – родители и учители, се създават предпоставки за постигане на качествени образователни и възпитателни резултати с учениците.