Home » 2018 » Октомври » 24 » П Р О Т О К О Л № 2
12:09
П Р О Т О К О Л № 2

Днес, 23.10.2018 г., се проведе заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище. Присъстваха 7 члена. Присъстваха и г-н Димитър Алексиев – директор на училището, г-жа Наталия Жечева – зам.-директор АД и г-жа Йорданка Дончева – главен счетоводител. Събранието е легитимно и може да се проведе. Протече при следния дневен ред:

1.Изпълнение на делегирания бюджет в І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище за периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г.

2.Обсъждане на оферта за електронно заявяване на обяди.

3.Разни.

Така предложеният дневен ред беше приет с 6 гласа „За”. „Против” и „Въздържал се” нямаше.

По точка първа от дневния ред г-жа Йорданка Дончева представи информация за изпълнението на делегирания бюджет за периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г. В отчета си тя подробно разясни приходната и разходната част на бюджета по основни дейности и показатели. Разгледа собствените средства, средствата по формулата, средствата за добавки: хранене на децата, за МТБ, за деца с ресурсно подпомагане, за целодневна организация на обучение. Целевите средства също бяха разяснени в детайли. Беше отчетено, че са постъпили по формулата за ЕРС и брой ученици – 1 089 856 лв., за ресурсно подпомагане – 8 257 лв., като са постъпили и добавки над ЕРС от 292 182 лв. Преходните остатъци за 2017 г. са 142 108 лв.

По раздел II – планирани приходи и разходи по делегирания бюджет Общото събрание беше информирано, че планираният разход по дейност 322-Общообразователни училища е 1 527 893 лв., като средната брутна работна заплата е 1 243 лв., а среднопремереният стандарт за един ученик е 2 551 лв. Щатни бройки – 71.5. Планирани разходи за дейност 338 - Ресурсно подпомагане – 8 257 лв. за 23 ученици.

През годината са наложени корекции на делегирания бюджет, изяснени по месеци и дейности.

Отчетени бяха целевите средства и средствата по Национални програми на МОН: Стипендии за даровити деца – 2 010 лв., които са остатък от 2015 г., както и 1 700 лв. по НП „С грижа за всеки ученик”, общо 3 710 лв.

Процентното изпълнението на разходите по бюджета за дейност 322 към периода е в размер на 60,68 % в т.ч. трудови разходи – 51,36 %, издръжка – 9,32 %, капиталови разходи – 0,00 %

Планирани средства за квалификация - 10 664 лв., отчетени 6 216 лв., остатък – 4 448 лв. Процентното изпълнение за периода е 58.29 %.

Към настоящия момент бюджетната организация I ОУ ”Христо Ботев” гр. Търговище е изпълнила всичките си задължения и не са на лице просрочени и неразплатени задължения, съществуват финансови възможности за осигуряване на разходите по бюджета за 2018 г.

Брой на учениците: от 601 към 30.09.2017 г. на 597 към 30.09.2018 г. – с 4 ученици по-малко.

Получени и усвоени трансфери от МОН,
съфинансирани от ЕСФ по ОП “Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 г. по проект “ТВОЯТ ЧАС”: Приходи – 32 228 лева; Разходи – 32 228 лева; Остатък – 0 лева.

По точка втора от дневния ред г-н Димитър Алексиев запозна присъстващите с оферта за електронно заявяване на обядите на учениците. Той обясни, че заявката за обядите и плащането им може да се прави по интернет, чрез системата „ОРАК“. Това ще става чрез карта, на която месечната такса ще е 3 лв. По този начин може да се следи дали детето обядва, меню и т.н.

Предложената Информация по дневния ред беше приета със 7 гласа „За”. „Против” и „Въздържал се” нямаше.

След приключване на разискванията Общото събрание взе следните решения:

1. Приема информацията за изпълнение на делегирания бюджет в I ОУ ”Христо Ботев” гр. Търговище за периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г.

2. Приемат без възражения предложената оферта за електронно заявяване на обяди.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито.

...................... Председател на ОС: .....................

/Пламена Пенчева/ /Елина Драгиева/

Category: Обществен съвет | Views: 412 | Added by: alex_og
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]