Home » 2009 » Октомври » 20 » НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ
10:11
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ
ЗА УЧЕБНАТА 2009-2010 ГОДИНА

 
Р Е Г Л А М Е Н Т
 
 
1. Цели 
Да се осигури възможност учениците да:
-  представят авторски идеи и интерпретации по определен проблем;
-  представят резултати от изследвания в областта на природните науки и екологията;
-  защитават собствена позиция по актуални за обществото проблеми;  
-  покажат оригинално мислене;
-  обменят идеи и самостоятелно изработени учебни материали.
 
2. Участници
Право на участие имат всички ученици от страната, които:
1)  през  съответната  учебна  година  се  обучават  в  прогимназиалния  етап  на  основната
степен на образование (V – VІІІ клас), в гимназиалния етап на средната степен на образование
(ІХ – ХІІ клас);
2)  проявяват  задълбочен  интерес  към  учебните  предмети  от  културно-образователната
област „Природни  науки  и  екология” (човекът  и  природата,  физика,  физика  и  астрономия,
химия, химия и опазване на околната среда, биология, биология и здравно образование).
Всеки регион (област) е желателно да участва с три проекта (общо за двете възрастови
групи). Проектите се подбират от експертите в РИО по ред и критерии определени от тях. 
Всеки  проект,  независимо  от  броя  на  авторите  му,  на  националното  състезание  се
представя от не повече от 2 ученици и 1 ръководител.
 
3. Съдържание
Състезанието включва изработване, представяне и защита на проекти от проблематиката
на културно-образователната област „Природни науки и екология”. Проектът може да бъде в
областта на физика и астрономия, или химия и опазване на околната среда, или биология и
здравно  образование,  или  екология,  или  гранични  между  тях  области (напр.  биофизика,
биохимия, физикохимия, радиобиология и др.).
Проектите може  да  съдържат  реално  извършено  от  учениците  изследване,  решение  на
практически проблем от учениците, създадени от учениците материали, свързани с проблеми
на природните науки и екологията, изработени от учениците модели, електронни продукти за
обучението по природни науки и др. Не се класират проекти, които представят намерения и
планове за бъдеща работа, реферати или художествени произведения.
Всеки  проект  се  разработва  индивидуално  или  екипно  и  може  да  има  научен
ръководител –  учител, преподавател във висше училище и др. 
Проектите се състезават в две възрастови групи: 
•  І група V – VІІІ клас; 
•  ІІ група ІХ – ХІІ клас. 
Състезанието се провежда в два кръга, в два последователни дни, по график определен
от МОМН. 
В  І-я  кръг  участниците  представят  разработения  от  тях  цялостен  проект  на  постерна
сесия (изложба).
Във  ІІ-я  кръг  проектите  се  представят  и  защитават  публично.  Представянето
(презентацията) е в рамките на не повече от 8-10 минути. 
 
4. Оценяване и класиране
Оценяването  и  класирането  на  проектите  се  извършва  от  Национална  комисия
определена от МОМН  по следните критерии:
І кръг:
•  избор на проблем, актуален за България и за конкретния регион, в който живеят
участниците;
•  обосновка на избраните методи с посочване на предимствата им;
•  представяне на последователните етапи при реализирането на проекта;
•  ясно  представен  реален  и  икономичен  финансов  бюджет  за  реализирането  на
проекта;
•  личен принос и новаторство при разрешаването на проблема;
•  конкретни резултати;
•  оригиналност на проекта;
•  естетическо и техническо оформление на проекта и писмена грамотност;
•  култура в съответната научна област.
ІІ кръг:
•  компетентност на участниците при защитата на проекта;
•  създаване на интерес към третирания в проекта проблем;
•  оригиналност на представянето.
Максималният брой точки за всеки критерий е 5 (пет).
Максималният общ брой точки от І и ІІ кръг е 60 (шестдесет).
Класирането на двете възрастови групи е отделно. 
Общият брой на получените точки се преобразува в оценка по шесто балната система от
Националната комисия. Оценката може да бъде използвана за прием във висши училища, при
решение на съответните висши училища.
 
Category: Олимпиади и състезания | Views: 1414 | Added by: alex_og
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]