Заявление
 за записване на ученици в І клас
за учебната 2017/2018 година
 
Родител *:
/име, презиме, фамилия/
Адрес *:
дом. тел.:
GSM:
E-mail *:
Име на дете *:
ЕГН *:
Посещавал/а/ е *:
/ЦДГ №, ОДЗ, ПГ/
 
Удостоверението за завършена предучилищна подготовка ще приложа в срок до 15.06.2017 г.