В I ОУ "Христо Ботев" – Търговище се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на  I ОУ "Христо Ботев" – Търговище всеки работен ден


Адрес:
гр.Търговище, ул.”Иван Вазов” № 2, етаж І
Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават и по е-mail: ou_1_tg@abv.bg

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в I ОУ "Христо Ботев" – Търговище

Информация относно предоставянето на достъп до обществена информация в I ОУ "Христо Ботев" – Търговище

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване

Годишен отчет за 2015 година